Pro bezstarostný chod fotovoltaické elektrárny doporučujeme provádět pravidelné jednoroční prohlídky technologie FVE a pravidelné revize.

FVE systémy patří mezi vyhrazená elektrická zařízení a jako zdroj elektrického proudu musí být revidovány minimálně každé 4 roky, v případě umístění střídačů a rozvodných skříní ve vnějším prostředí každé 3 roky. Jelikož fotovoltaická elektrárna je zařízení, které je vytěžováno každodenně, neměly by být tyto prohlídky ze strany majitele zanedbávány.

Co obnáší pravidelná preventivní prohlídka?

Vizuální a fyzická kontrola panelů a DC vedení

Kontrola konstrukce a uchycení panelů

Kontrola DC prvků, ověření polarity, zkouška napětí naprázdno

Kontrola, dotažení proudových spojů a vyčištění DC a AC rozvaděčů

Kontrola střídače

Měření izolačních odporů, impedance pospojování a parametrů sítě

Při revizi fotovoltaické elektrárny by měla být použita technická norma ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov-Část 7-712 ed. 2: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy; ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení; ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize, technická dokumentace elektrárny, jejích součástí a další technické normy. U FV panelů a ostatních součásti elektrárny trvale připojených, jako měničů a dalších, na které bylo vydáno EU prohlášení o shodě a byly označeny značkou shody CE, musí být provedena prohlídka, aby se potvrdilo, že:

vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení;

jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s HD 60364 a s návody výrobců tak, aby jejich funkce nebyla nežádoucím způsobem ovlivněna;

nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost